รายการพระเครื่อง

ชื่อ เหรียญหล่อหน้าเสือ พระอาจารย์นะดี มีจาร No.292 เนื้อนวะ (หลังเสือ) 296 เหรียญ
ชื่อพระ เหรียญหล่อหน้าเสือ พระอาจารย์นะดี มีจาร No.292 เนื้อนวะ (หลังเสือ) 296 เหรียญ
รายละเอียดพระ
+++พื้นที่ในการลงพระเต็ม กดเข้าชมพระได้ตามลิ้งค์นี้เลยอีกสาขา++++
                 http://www.tongbannai.99wat.com/

เหรียญหล่อหน้าเสือ พระอาจารย์นะดี มีจาร No.292 เนื้อนวะ (หลังเสือ) 296 เหรียญ

เหรียญหล่อหน้าเสือ ได้ขออนุญาตท่านพระอาจารย์นะดีจัดสร้างอย่างถูกต้อง โดยมีจำนวนการจัดสร้างดังนี่
1.เนื้อทองคำ  9  เหรียญ
2.เนื้อนาค  4  เหรียญ (กรรมการ)
3.เนื้อนวะ (หลังเรียบ)  29  เหรียญ (ชำรุด 1 เหรียญ)
4.เนื้อนวะ (หลังเสือ)  296  เหรียญ
5.เนื้อนวะ (หลังจักร)  312  เหรียญ
เหรียญหล่อหน้าเสือ พระอาจารย์นะดี ด้านหลังหล่อเป็นรูปหน้าเสือ โดยมีพระคาถาบารมี 30 ทัศล้อมรอบ
อานุภาพแห่งเสือ : เสือเป็นสัญลักษณ์ของผู้ทรงอำนาจ กล้าหาญและแข็งแกร่งสมเป็นผู้นำ เสริมบารมี ช่วยให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเคารพและเชื่อฟัง นอกจากนี้เสือยังช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ช่วยเสริมให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จและราบรื่น
คาถาบารมี 30 ทัศ : ผู้ใดได้ท่องบ่นทรงจำไว้สาธยายทุกวัน ผู้นั้นจะพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง ปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จดังความมุ่งหมาย ครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระบรมศาสดา เสด็จประทับอยู่บนแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ชั้นดาวดึงส์เทวสถาน ท้าวอมรินทราธิราชเสด็จมาเข้าเฝ้า แล้วท้าวอมรินทราธิราช ได้ทูลถามว่า “ธรรมอันประเสริฐ ที่จะสามารถอำนวยมรรคผลให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ ขจัดเสียซึ่งภัยอันตราย ที่เกิดขึ้นจากหมู่มนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลาย ให้พ่ายแพ้ไปด้วยอำนาจอานุภาพ ที่ได้ประพฤติปฏิบัติ ได้ท่องบ่นสาธยายทรงจำไว้ซึ่งธรรม จะมีอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้า” สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูกร มหาราช ธรรมที่ยังผู้ปฏิบัติให้ประสบสุขเช่นนั้นมีอยู่” ท้าวอมรินทราธิราชจึงทูลถามต่อไปว่า “ธรรมนี้ชื่ออะไร พระพุทธเจ้าข้า” พระบรมครูจึงตรัสว่า “พระธรรมนี้ชื่อว่า ปัญญาบารมี” ท้าวอมรินทราธิราช ทูลอาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงพระสัทธรรมนี้ พระบรมศาสดาทรงแสดงซึ่งปัญญาบารมี ที่พระองค์ได้เคยสร้างมาแล้วในอนันตะชาติว่า ปัญญาบารมี 30 ทัศ เป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ทรงบำเพ็ญมาแล้วอย่างเต็มเปี่ยม จึงได้ตรัสเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลใดได้เขียนไว้สักการบูชาก็ดี ได้สดับฟังทุกวันก็ดี ผู้นั้นจะเป็นผู้มีสมบัติข้าวของมาก ผู้ใดได้ท่องบ่นทรงจำไว้สาธยายทุกวัน ผู้นั้นจะพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง ปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จดังความมุ่งหมาย เป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งปวง เทวดาย่อมให้พรและตามรักษาบุคคลนั้น ผู้ใดได้ประพฤติบารมี 30 ทัศนี้ ให้บังเกิดมีแก่ตน ย่อมประสบสมบัติ 3 ประการคือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ แม้จะปรารถนาเป็นพุทธภูมิ ปัจเจกภูมิ สาวกภูมิอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะสำเร็จ เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงปัญญาบารมีจบลงแล้ว ท้าวอมรินทราธิราช แสดงตนเป็นอุบาสก น้อมเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีพ เหล่าเทวดาทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลเป็นอันมาก
เหรียญหล่อหน้าเสือ พระอาจารย์นะดี ด้านหลังหล่อเป็นรูปจักรนารายณ์ โดยมีพระคาถาพระเจ้า 16 พระองค์ล้อมรอบ
อานุภาพแห่งจักรนารายณ์ : ดีเด่นด้านคุ้มภัยปราบศัตรู ส่งเสริมการงานให้สำเร็จ ปราบทุกข์เข็ญ อุปสรรคทั้งปวงให้สลายหายสิ้น พิชิตหมู่มารมีชัยเหนือศัตรูทำลายทะลุทะลวงคุณไสยมนต์ดำอวิชชาต่างๆให้แพ้สิ้น บรรดาบุคคลในเครื่องแบบมักนิยมบูชา เชื่อว่าเสริมอำนาจบารมีและทำให้การงานไหลลื่น
พระคาถาพระเจ้า 16 : เสกข้าวกินสามคำ สามเดือน จะอยู่ยงคงกระพัน เสกข้าวกินสามคำเป็นเวลา 2 ปีกระดูกจะเป็นทองแดง เป็นยอดวิชาชาตรี สิทธิการิยะ พระอาจารย์ แต่งอุปเท่พระคาถาบทนี้ไว้ให้เป็นทานแก่สมณะชีพราหมณ์ กุลบุตรทั้งปวง พระคาถานี้เรียกว่าธัมมะราชาจัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง สารพัดกันอันตรายทั้งปวง คุณผีคุณคน ก้างติดคอเสกน้ำให้กิน เสกข้าวเสกน้ำกินทุกวันอยู่คงแก่อาวุธทั้งปวง ถ้าเสกกินอยู่ 3 ปี อยู่คงทั้งร่างกายจนกระทั่งถึงกระดูกแล อยากให้คงถึงบริวารในบ้าน ให้เอาดินสอพองเขียนพระคาถานี้ใส่กระดานชนวนแล้วให้เสก 108 ที ลบผงนั้นใส่ตุ่มข้าวเสกทับอีก 7 ที จงคนเสียให้ทั่ว หุงกินแล้วคงทนทั้งเรือน เสกไคลพระเจดิย์อมไว้คงทนยิ่ง หากหลงป่าเสกใบหมากเม่ากิน จะสามารถอดข้าวได้ 7 วัน ถ้าศัตรูไล่มาให้เสกกิ่งไม้ขวางทางไว้ ศัตรูจะเห็นเป็นขวากหนามกั้น ทำให้ตามมิทัน ถ้าขโมยเอาของไปจะมิให้มันหนีรอด เอาพระคาถานี้ลงไม้กาหลงหรือใบไม้ทั้งปวงก็ได้ เสก แล้วนำไปฝังตรงที่มันขโมยของไปมันจะมิไปไหน เดินวนเวียนอยู่ในที่นั้นเองหาทางออกมิเจอ ถ้าจะให้มันเจ็บเท้า ให้เสกหนามแหลมแทงรอยตีนมัน จะเป็นที่ส้นหรือกลางตีน มันไปมิได้ ให้เจ็บเหมือนเหยียบขวากหนามแล พระคาถาบทนี้ฝอยนั้นว่ากันว่าท่วมหลังช้าง แล (จากต้นฉบับตำราเก่า)
เหรียญหล่อหน้าเสือ พระอาจารย์นะดี เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่พระอาจารย์ท่านเมตตาอธิฐานจิตในวาระสำคัญๆ ต่างๆ เช่น จันทร์เพ็ญ /จันทรุปราคา 150 ปี/ สุริยคราส/มาฆบูชา และในวันที่ 31 มีนาคม 2561 (เสาร์ 5) ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ถือว่าเป็น วันเสาร์ห้าข้างขึ้นวันพระ เป็นวันที่หายากมาก พระคณาจารย์เกจิโบราณ ท่านว่าสามารถประกอบวิชาได้เข้มขลังมากที่สุด วัตถุมงคลที่สร้างในฤกษ์นี้จึงมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิ์ผลตามใจปรารถนา ทั้งมหาอุจจ์หยุดปืน ทั้งแคล้วคลาดคงกระพันชาตรี เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างเอกอุ อีกทั้งเป็นวันข้างขึ้นวันฟูวันพระวันรับทรัพย์โชคลาภวาสนามหาบารมี ทำมาหากินค้าขายเจริญรุ่งเรืองสุดๆ ทั้งหมดนี้พระอาจารย์นะดีท่านได้ อธิฐานจิตบรรจุพุทธคุณ ลงเหรียญหน้าเสือทุกเหรียญอีกด้วย
โบราณเชื่อกันว่าควรหาวัตถุมงคลที่เสกอธิฐานจิตวาระนี้มาติดตัวกันให้ได้ วัตถุมงคลนี้ยังผลให้ผู้ครอบครองนำมาสร้างบารมีบำเพ็ญเพียร เจริญภาวนาทำสมาธิกรรมฐานวิปัสสนา รวมจิตคุ้มครองใจได้ดียิง
หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

ทองบ้านใน พระเครื่อง

เบอร์โทรศัพท์ 084-746-1623
เมื่อวันที่ 2021-11-15
ยอดเข้าชม 100 ครั้ง
สถานะ โชว์พระ
Scroll