ข่าวสาร

ข่าว รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการส่งพระเพื่อขอออกใบการันตี

2016-06-28


บัตรรับรองพระเครื่อง

       ทางเว็บไซต์นิตยสารพระท่าพระจันทร์  มีบริการตรวจสอบพระและออกบัตรรับรอง  

       โดยมี  ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการละ  700  บาท   

       
       ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถตัดสินพระเครื่ององค์ที่ส่งมาขอออกบัตรได้  จะคืนค่าตรวจสอบให้เป็นจำนวน 700 บาท  ( ในกรณีที่ไม่สามารถออกผล, ไม่สามารถตรวจสอบได้ )
       *  ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่อง ตามกฎ กติกา ของเว็บไซต์นิตยสารพระท่าพระจันทร์

การตรวจสอบพระและออกใบการันตี

       เมื่อทางบริษัทฯ  ได้รับพระแล้ว  ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องของท่าน  ซึ่งจะทราบผลภายใน 7 วัน  เมื่อพระมาถึงบริษัทฯ  หากพระแท้ทางบริษัทฯ จะดำเนินการออกใบการันตีให้ และนำผลขึ้นแจ้งในเมนูบนหน้าเว็บไซต์  สามารถค้นหาใบการันตรีพระที่ออกใบได้ที่  เมนู  "ค้นหาใบการันตีพระแท้"  และจะแจ้งสถานะต่าง ๆ  ทุกขั้นตอน ตั้งแต่รับเข้าตรวจสอบจนถึงส่งกลับ ที่หน้าเว็บไซต์เมื่อครบขั้นตอนจะรีบจัดส่งพระพร้อมใบการันตรีกลับคืนเจ้าของพระทันที

การเรียกคืนบัตรรับรองพระเครื่อง

       ในกรณีที่ทางบริษัทฯ มีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใด ๆ  ที่ออกบัตรรับรองฯ ไปแล้ว ทางเราจะแจ้งขอตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่องกับทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้น  ซึ่งการเรียกตรวจสอบย้อนหลังนี้ จะเป็นการยกเลิกบัตรรับรองฯ นั้น เพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องกรุณาส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯ มาตรวจสอบเพิ่มเติมที่ บริษัทฯภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง       ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการ recall นี้ )
        - หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระแท้ ทางบริษัทฯ ก็จะคืนสถานภาพบัตรรับรองพระเครื่องให้ดังเดิม
        - หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระไม่แท้หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เช่น ผิดพลาดจากขั้นตอนการออกบัตรฯ , มาตรฐานการชี้ขาดเปลี่ยนแปลงไป , มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้า หรือ เป็นพระที่เล่นกันเป็นพระแท้กันแล้วตั้งแต่เมื่อก่อน ๆ มา แต่จริง ๆ แล้วเป็นพระไม่แท้ ฯลฯ ทางบริษัทฯ ก็จะยกเลิกบัตรรับรองฯ บัตรนั้น เป็นการถาวรโดยทางบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บ ข้อมูล ให้กับทางเจ้าของพระเครื่องนั้น ๆ

การขอออกใบการันตีและข้อกำหนดในการจัดส่งต่าง ๆ

       บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  รับตรวจสอบพระเครื่องและออกใบการันตีรับรองพระแท้  ให้แก่สมาชิกเว็บไซต์และบุคคลทั่วไป เพื่อตรวจสอบ ตามมาตรฐานสากล ณ ปัจจุบัน

       -  การจัดส่งพระเครื่องมายังบริษัทฯ และประสงค์ให้บริษัทฯ ส่งพัสดุไปรษณีย์กลับไปยังท่าน  ทางบริษัทฯ จะส่งพัสดุกลับให้ท่านแบบ EMS  ซึ่งท่านสามารถเลือกส่งกลับพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS รับประกันได้ ( EMS รับประกัน ทางท่านเป็นผู้ออกเงินค่ารับประกัน โดยแนบเงินมาตามจำนวนที่ต้องการรับประกัน  ตามอัตราที่ไปรษณีย์กำหนด )  เพื่อป้องกันการสูญหายหรือชำรุดของพระเครื่องของท่าน  หากท่านระบุแจ้งให้บริษัทฯ ส่งกลับพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS ธรรมดา ถือว่าท่านยอมรับในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางไปรษณีย์ได้ และจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด ได้ทุกกรณี

       -  ความรับผิดชอบในขั้นตอน ”การส่งพระเครื่องมาตรวจสอบ”  ที่สำนักงาน  โดยทางพัสดุไปรษณีย์ EMS แบ่งออกเป็น 4 ช่วงดังนี้...

ช่วงที่ 1  เริ่มตั้งแต่เจ้าของพระเครื่อง ส่งพระเข้าระบบไปรษณีย์จนถึงก่อนที่ทางบริษัทฯ จะรับพัสดุไปรษณีย์  เป็นความรับผิดชอบของทางไปรษณีย์ต่อเจ้าของพระเครื่องผู้ส่ง หากมีการชำรุดของพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งมากจนอาจจะเกิดความเสียหายต่อของในพัสดุไปรษณีย์นั้น ๆ  ทางบริษัทฯ  อาจจะพิจารณาไม่รับพัสดุไปรษณีย์ชิ้นนั้น ๆ และทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทางเจ้าของพระเครื่องทราบเพื่อรอรับพัสดุไปรษณีย์คืนต่อไป

ช่วงที่ 2  เริ่มเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับพัสดุไปรษณีย์เข้าบริษัทฯ แล้ว จนถึงกระทำการจัดส่งพระเครื่องคืนทางพัสดุไปรษณีย์แทนเจ้าของพระเครื่อง เป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ยกเว้น เมื่อพัสดุไปรษณีย์ที่ได้รับอยู่ในสภาพเรียบร้อยแต่เมื่อเปิดพัสดุไปรษณีย์ออกดูพบว่าพระเครื่องชำรุดจากการบรรจุที่ไม่เรียบร้อยหรือไม่แน่นหนา ความเสียหายนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของพระเครื่อง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องได้รับทราบทันทีที่เปิดพบพระเครื่องชำรุดดังกล่าว ในกรณีนี้หากทางเจ้าของพระเครื่องมีข้อข้องสงสัย  สามารถแจ้งหลักฐานกล้องวงจรปิดขณะเปิดกล่องพัสดุไปรษณีย์ทุกขั้นตอนได้

ช่วงที่ 3  เริ่มเมื่อที่ทำการไปรษณีย์รับพัสดุไปรษณีย์ เข้าระบบ ( โดย บริษัทฯ จะดำเนินการบรรจุและนำส่งพระเครื่องแทนเจ้าของพระเครื่อง ) จนถึงก่อนที่ผู้รับจะเซ็นรับพัสดุไปรษณีย์เป็นความรับผิดชอบของไปรษณีย์ต่อเจ้าของพระเครื่อง โดยทาง บริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานติดตามเรื่องให้จนแล้วเสร็จ

ช่วงที่ 4  เมื่อทางผู้รับเซ็นรับพัสดุไปรษณีย์แล้ว ถือว่าผู้รับได้ยอมรับพระเครื่องและสภาพการส่งพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีผู้อื่นเซ็นรับพัสดุไปรษณีย์แทนก็ตาม

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการจัดส่งพระเข้าตรวจสอบเพื่อขอออกใบการันตี

1.  ทำการเตรียมพระเครื่องที่ท่านจะทำการส่งไปตรวจสอบตามลำดับ

       ในส่วนของพระที่อยู่ในสิ่งห่อหุ้ม เช่น ตลับหรือกรอบทองหรือเลี่ยมกันน้ำ สามารถนำส่งตรวจสอบได้ในกรณีเป็นพระที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย ทางบริษัทฯ  สามารถออกบัตรให้ได้เลยตามหลักสากล แต่ในกรณีที่เป็นพระเครื่อง หรือ เครื่องราง ที่ต้องใช้การพิจารณาในจุดสำคัญ ๆ เช่น ตัวตัด หูเหรียญ ขอบเหรียญ เป็นต้น  อาจจะทำให้เกิดผลการตรวจสอบที่จะออกมาเป็น  *ไม่สรุปผล เนื่องจากพระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถพิจารณาได้*

2.  ทำการถ่ายรูปพระเครื่องทุกองค์ที่ท่านจะนำส่งไปตรวจสอบอย่างละเอียดทุกมุม เพื่อป้องกันปัญหาพระเสียหาย จากการดำเนินการ หรือ ป้องกันการส่งพระคืนผิดองค์ เป็นต้น

3.  ทำการติดหมายเลขประจำองค์พระ ตามลำดับที่หน้ากล่องพลาสติกใส ที่จะนำมาบรรจุพระ  จากนั้นนำวัสดุที่มีลักษณะนุ่ม เช่น กระดาษทิชชู่ มาห่อหุ้มองค์พระหรือเหรียญไว้อีกชั้น เพื่อป้องกันการเสียหายต่าง ๆ จากการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย และบรรจุพระลงกล่องพลาสติกให้ตรงกับหมายเลขที่เรากำหนดไว้เพื่อเตรียมกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มตามลำดับ

4.  กรอกรายละเอียดพระเครื่องของท่าน ตามแบบฟอร์มของทางบริษัทฯ ที่กำหนดให้อย่างละเอียด  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการตรวจสอบและเก็บข้อมูล

5.  นำเงินสดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบต่าง ๆ  แนบมาพร้อมเอกสารแบบฟอร์ม

       - นำเงินสดและเอกสารต่าง ๆ  ใส่ซองปิดผนึกอีกชั้นเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งได้

6.  นำพระเครื่องที่แพ๊คเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว  วางทับไว้ด้านบนของซองเอกสารเงินค่าทำเนียม  ใช้กระดาษกาวคาดทับอีกประมาณ 3-5 ครั้ง จนให้แน่ใจว่าของที่วางในกล่องพัสดุ ไม่สามารถขยับเขยื้อนหรือเคลื่อนไหวได้หาวัสดุต่าง ๆ   เช่น  กระดาษหนังสือพิมพ์ , กระดาษฝอย  ฯลฯ  มาอัดใส่ในกล่องพัสดุอีกครั้งเพื่อความแน่นหนา  จากนั้นปิดกล่องให้เรียบร้อยทุกด้าน พร้อมจ่าหน้ากล่องถึงที่อยู่ของทางบริษัทฯ

                                                                                                                       

         บริษัท  นิตยสารพระท่าพระจันทร์  จำกัด

         919/33  ซอยเพชรเกษม 43/1  ถนนเพชรเกษม  

         แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพฯ   10160 

         โทรศัพท์  02-041-4355 , 084-909-2252

         * พร้อมรายละเอียดชื่อที่อยู่ผู้ฝากส่งอย่างละเอียด

7.  เมื่อส่งพัสดุเป็นที่เรียบร้อยร้อย ท่านจะได้รับ สลิปรายละเอียดการจัดส่งกลับมาด้วย หลังจากส่งท่านสามารถเข้าตรวจสอบสถานะ การเดินทางของพัสดุที่ท่านจัดส่งที่  เมนู  "ตรวจสอบเลข EMS"  ที่หน้าหลักของเว็บไซต์นิตยสารพระท่าพระจันทร์  ได้อย่างสะดวกและสามารถดูสถานะของพัสดุของท่านได้โดยตรง

8.  จากนั้น รอประมาณ 5-7 วัน ( ช้า-เร็ว ขึ้นอยู่กับปริมาณพระที่ส่งมาตรวจสอบ สถานะต่าง ๆ ของพัสดุและพระที่ท่านส่งมาตรวจสอบ จะถูกแจ้งผลบนเว็บไซต์ตั้งแต่ เริ่มรับเข้า ตรวจสอบออกใบ ส่งกลับคืน  จึงทำให้สบายใจได้ว่าพระของท่านอยู่ในขั้นตอนใดและตรวจสอบได้ง่าย )  เมื่อเสร็จขั้นตอนตรวจสอบแล้วบริษัทฯ จะทำการส่งพระคืนให้ท่าน  ซึ่งเปิดกล่องมาก็จะเจอกับเอกสารใบรายงานผลการตรวจสอบพระเครื่อง ได้มาแล้วก็ทำการตรวจเช็ค ตรวจสอบองค์พระ และ ใบการันตี  ให้เรียบร้อย ว่าถูกต้องและอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่

       

9.  หลังจากที่ได้พระและใบการันตีกลับถึงท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ท่านสามารถนำเลขที่บนใบการันตี มาทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบการันตีที่หน้าหลักของเว็บไซต์  ที่เมนู  "ค้นหาใบการันตีพระแท้"  ซึ่งจะแจ้งสถานะของใบการันตีผ่านเว็บไซต์  โดยจะแสดงเป็นสาธารณะเพื่อง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ

 

 

 

 

Scroll