ข่าวสาร

ข่าว แจ้งรายการ *ส่งกลับพัสดุ EMS ประจำวัน* ปี 2565

2022-01-17


บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธานาธร  นันทวรากร...........ED751271275TH

  2. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล...........ED751271284TH

  3. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน...........ED751271298TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 มิถุนายน 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จรัญ  พิมปรุ...........ED774530835TH

  2. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล...........ED774530849TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล...........ED774530852TH

  4. คุณ อภิสิทธิ์  จันทร์เปรม...........ED774530866TH

  5. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง...........ED774530870TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุชาติ  บางม่วง...........ED751226149TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ...........ED751226152TH

  3. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข...........ED751226166TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 มิถุนายน 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพลิน...........ED745953743TH

  2. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง...............ED745953757TH

  3. คุณ HAOYU.......................ED745953765TH

  4. คุณ จักรพันธุ์  ขันสาคร............ED745953774TH

  5. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.................ED745953788TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.................ED745953791TH 

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 09 มิถุนายน 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วรรณภา  บุญโสภา...........ED735470012TH

  2. คุณ อินทนนท์  อินมี................ED735470026TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.................ED735470030TH

  4. คุณ ทองพูล  วงศ์จันทร์ลา.........ED735470043TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.........ED735470057TH

  6. คุณ วราสูร  ศิริบุญ..................ED735470065TH

  7. คุณ ธนารัตน์  บุณฑริกชาติ........ED735470074TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 03 มิถุนายน 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ รัฐนนท์.............ED718952831TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 01 มิถุนายน 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อาบีดีน.............ED718960223TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED718923438TH

  2. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......ED718923441TH

  3. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED718923455TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED718923469TH

  5. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED718923472TH

  6. คุณ ธีรศักดิ์  ต่ายนิล.......ED718923486TH

  7. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED718923490TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED718923509TH

  9. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED718923512TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED691068942TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED691068956TH

  3. คุณ วราสูร  ศิริบุญ.......ED691068973TH

  4. คุณ สิทธิเดช  บุญศรี.......ED691068987TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......ED681644265TH

  2. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED681644279TH

  3. คุณ เกียรติศักดิ์  สวัสดิภูมิ.......ED681644282TH

  4. คุณ ขันทอง  คำแหง.......ED681644296TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED681644305TH

  6. คุณ สุทธา  ภัทรสุภฤกษ์.......ED681644319TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED6910517774TH

  2. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......ED6910517788TH

  3. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......ED6910517791TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED6910517805TH

  5. คุณ วราสูร  ศิริบุญ.......ED6910517814TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED658899310TH

  2. คุณ ราตรี  ดีบู่.......ED658899323TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ไพศาล  ตันหลิม.......ED658884315TH

  2. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED658884329TH

  3. คุณ สุทธิกัญญา  เม้ากำเนิด.......ED658884332TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED658884346TH

  5. คุณ ปรเมศว์  เบญจวิจิตรสุข.......ED658884350TH

  6. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED658884363TH

  7. คุณ เกียรติศักดิ์  สวัสดิภูมิ.......ED658884377TH

  8. คุณ ชัยวุฒ  ขันอาสา.......ED658884385TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......ED658881282TH

  2. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED658881296TH

  3. คุณ จรัญ  พิมปรุ.......ED658881305TH

  4. คุณ กิตติภัฎ  พงษ์พานิช.......ED658881319TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED658881322TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......ED620292437TH

  2. คุณ กัณฑ์ภาคิน  กันยะวงค์.......ED620292445TH

  3. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED620292454TH

  4. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......ED620292468TH

  5. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED620292471TH

  6. คุณ พิชาติ  ปลั่งกลาง.......ED620292485TH

  7. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED620292499TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED658850926TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED658850930TH

  3. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......ED658850943TH

  4. คุณ สุภัทท์.......ED658850957TH

  5. คุณ วุฒิกร  เตมียศร.......ED658850965TH

  6. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED658850974TH

  7. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.......ED658850988TH

  8. คุณ คณาธิป  สมพงศ์.......ED658850991TH

  9. คุณ ปัญญา  อยู่จงดีภภา.......ED658851008TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED632699792TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED632699801TH

  3. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED632699815TH

  4. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......ED632699829TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED632699832TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 เมษายน 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ราตรี  ดีบู่.......ED632647923TH

  2. คุณ ธานาธร  นันทวรากร.......ED632647937TH

  3. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......ED632647945TH

  4. คุณ อมรเทพ  ธานีรัตน์.......ED632647954TH

  5. คุณ พงศกร  คันธา.......ED632647968TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 เมษายน 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED632653549TH

  2. คุณ ปรเมศว์.......ED632653552TH

  3. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED632653566TH

  4. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......ED632653570TH

  5. คุณ ธนกฤต  แซ่ลี.......ED632653583TH

  6. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพลิน.......ED632653597TH

  7. คุณ ธานาธร  นันทวรากร.......ED632653606TH

  8. คุณ ราตรี  ดีบู่.......ED632653610TH

  9. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED632653623TH

10. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED632653637TH

11. คุณ อรรถวุฒิ  คงช่วย.......ED632653645TH

12. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED632653654TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 เมษายน 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ รักธรรม.......ED597089979TH

  2. คุณ จรัญ  พิมปรุ.......ED597089982TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED597089996TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED597090005TH

  5. คุณ สมภพ.......ED632620015TH

  6. คุณ ทัดเทพ.......ED632620024TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 เมษายน 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วรพจน์.......ED597093616TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED597093620TH

  3. คุณ เอกพัฒน์.......ED597093633TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 เมษายน 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 เมษายน 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พิทวัส  จำนงค์ชอบ.......ED597083154TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED597083168TH

  3. คุณ ศิริมา.......ED597083171TH

  4. คุณ ธนาดล  ลาภากุล.......ED597083185TH

  5. ผู้ใหญ่เดียร์  บ้านแพ้ว.......ED597083199TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED597083208TH

  7. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.......ED597083211TH

  8. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED597083225TH

  9. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED597083239TH

10. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล.......ED597083242TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 เมษายน 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 เมษายน 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED550867273TH

  1. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED550867287TH

  1. คุณ ธานาธร  นันทวรากร.......ED550867295TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วันชัย  ภู่ยินดี.......ED550870927TH

  2. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......RL384749575TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......RL384749584TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED550844286TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ราตรี  ดีบู่.......ED546867011TH

  2. คุณ ธนาดล  ลาภากุล.......ED546867025TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED546867039TH

  4. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED546867042TH

  5. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......ED546867056TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED571905944TH

  2. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED571905958TH

  3. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED571905961TH

  4. คุณ ไชษเชษฐ์  วิไลสอน.......ED571905975TH

  5. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED571905989TH

  6. คุณ อภิชัย  อนันต์ตรีชัย.......ED571905992TH

  7. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED571906009TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 10 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED549884889TH

  2. คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง.............ED549884892TH

  3. คุณ จรัญ  พิมปรุ...................ED549884901TH

  4. คุณ วรรณภา  บุญโสภา...........ED549884915TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล................ED549884929TH

  6. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......ED549884932TH

  7. คุณ ปริณดา  สาวิสิทธิ์.............ED549884950TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พลกฤต.......ED549834131TH

  2. คุณ มาณพ  ศรีโสภณ.......ED549834145TH

  3. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED549834159TH

  4. คุณ วิบูลย์  ทองประจง.......ED549834162TH

  5. คุณ พงษ์ปณต  ราชโส.......ED549834176TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED549834180TH

  7. คุณ ณัฐพล  ศิริพรโณ.......ED549834193TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED523096561TH

  2. คุณ ราชินทร์.......ED523096575TH

  3. คุณ ชัยพฤกษ์.......ED523096589TH

  4. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED523096592TH

  5. คุณ ธีรศักดิ์.......ED523096601TH

  6. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED523096615TH

  7. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพลิน.......ED523096629TH

  8. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED523096632TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์.......ED491878091TH

  2. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED491878105TH

  3. คุณ มาณพ  ศรีโสภณ.......ED491878114TH

  4. คุณ ธนาดล.......ED491878128TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED491881405TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED491881419TH

  3. คุณ จิรวัฒน์.......ED491881422TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธิติ  ณิภัทรภิญโญ.......ED523043935TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED523043949TH

  3. คุณ ไชยเชษฐ์  วิไลสอน.......ED523043952TH

  4. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED523043966TH

  5. คุณ ณัฐพล  ศิริพรโณ.......ED523043970TH

  6. คุณ ไพศาล  ตันหลิม.......ED523043983TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติภัฏ  พษ์พานิช.......ED523023618TH

  2. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์.......ED523023621TH

  3. คุณ เพชร.......ED523023635TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED523006124TH

  2. คุณ ชัยณรงค์  นาชัยสินธุ์.......ED523006138TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED523006141TH

  4. คุณ ปัญญา  อยู่จงดีภภา.......ED523006155TH

  5. คุณ ปรเมศร์  เบญจวิจิตรสุข.......ED523006169TH

  6. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED523006172TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุรชัย ทองเลิศ.......PS43000051882G9

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สถาปัตย์.......ED496983967TH

  2. คุณ ธิติ.......ED496983975TH

  3. คุณ พงศ์ปณต  ราชโส.......ED496983984TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED496983998TH

  5. คุณ ผิน.......ED496984004TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED496984018TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฐพล  ศิริพรโณ.......ED475797292TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.............ED475797301TH

  3. คุณ ปิยคเณศ สืบสถิตจิรวงศ์.......ED475797315TH

  4. คุณ สุวิทย์ แซ่ตั้ง.....................ED475797329TH

  5. คุณ จรัญ พิมปรุ.......................ED475797332TH

  6. คุณ กิตติภพ สิทธิชัยเนตร...........ED475797346TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นลิน  ลอยเพ็ชร.......ED496913569TH

  2. Mr. YONG.......ED496913572TH

  3. คุณ กัมปนาท  พิทักษ์สกุลหยาง.......ED496913586TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED496913590TH

  5. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED496913609TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED496913612TH

  7. คุณ จรัญ  พิมปรุ.......ED496913626TH

  8. คุณ สุรชัย  ทองเลิศ.......ED496913630TH

  9. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......ED496913643TH

10. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED496913657TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 มกราคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 มกราคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ คนึงนิจ.......ED475770122TH

  2. คุณ โชควิชัย  ปัสสีแก้ว.......ED475770136TH

  3. คุณ มานพ  ศรีโสภณ.......ED475770140TH

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED475770153TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 มกราคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED454588815TH

  2. คุณ วรพจน์  แสงระ.......ED454588824TH

  3. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED454588838TH

  4. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์.......ED454588841TH

  5. คุณ กัปนาท  พิทักษ์สกุลหยาง.......ED475780323TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 มกราคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง.......ED475715775TH

  2. คุณ ภีรเชษฐ์  เกียรติโรจนกำธร.......ED475715789TH

  3. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED475715792TH

  4. คุณ ประพล  รัตนมาลา.......ED475715801TH

  5. คุณ วณิชกร  เหล็กดี.......ED475715815TH

  6. คุณ กัมปนาท  แซ่ไป๋.......ED475715829TH

  7. คุณ พงศ์ปณต  ราชโส.......ED475715832TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 มกราคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ยี่หลิน  แซหวั่ง.......ED475713788TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED475713791TH

  3. คุณ พันธกร  สุขใส.......ED475713805TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 มกราคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อธิพงศ์.......ED454596423TH

  2. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์.......ED454596437TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED454596445TH

  4. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......ED454596454TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED454596468TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 มกราคม 2565

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 มกราคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......ED454529548TH

  2. คุณ ชัชวาลย์  สอนศิริ..............ED454529551TH

  3. คุณ ธนภัทน  ธานัตถ์โชติภณ.....ED454529565TH

  4. คุณ ชัยณรงค์  นาชัยสินธุ์.........ED454529579TH

  5. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล..............ED454529582TH

  6. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.............ED454529596TH

  7. คุณ ธีระพล  ใยดี.....................ED454529605TH

  8. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.............ED454529619TH

  9. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์.......ED454529622TH

10. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.............ED454529636TH

11. คุณ ณัฐพล  ศรีภิรมย์.................ED454529640TH

12. คุณ เอกชัย  วรรณแก้ว...............ED454529653TH

13. คุณ ณัฐพล  ศิริพรโณ................ED454529667TH

14. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..........ED454529675TH

15. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.....................ED454529684TH

16. คุณ สมัย  พรสินธุ์เศรษฐ์...............ED454529707TH

17. คุณ เทวา  โสภากุล......................ED454529707TH

18. คุณ จรัญ  พิมปรุ.........................ED454529715TH

19. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ...............ED454529724TH

Scroll