ข่าวสาร

ข่าว แจ้งรายการ *ส่งกลับพัสดุ EMS ประจำวัน* ปี 2566

2023-01-19


บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มิถุนายน 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สืบศักดิ์..............ED649724156TH

  2. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ..............ED649724160TH

  3. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED649724173TH

  4. คุณ ราตรี  ดีบู่..............ED649724187TH

  5. คุณ ชลิต..............ED649724195TH

  6. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล..............ED649724200TH

  7. คุณ กฤตมาส..............ED649724213TH

  8. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ..............ED649724227TH

  9. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..............ED649724235TH

10. คุณ พิสุทธิ์..............ED649724244TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุกัญญา..............ED567872799TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED567872808TH

  3. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED567872811TH

  4. คุณ ต้นตระการณ์..............ED567872825TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..............ED567872839TH

  6. คุณ ธานาธร  นันทวรากร..............ED567872842TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ คนึงนิจ  เจริญศรี..............ED584290793TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.................ED584290802TH

  3. คุณ นภดล  โพธิ์แสงดา............ED584290816TH

  4. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ..................ED584290820TH

  5. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา.............ED584290833TH

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ......ED584290847TH

  7. พ.ต.ท.สมชาย  จำเริญขจรสุข....ED584290855TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED559449739TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล..........................ED559449742TH

  3. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ..........................ED559449756TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์....................ED559449760TH

  5. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา.......................ED559449773TH

  6. พ.ต.ท.สมชาย  จำเริญขจรสุข..............ED559449787TH

  7. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.........................ED559449795TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธานาธร  นันทวรากร.............ED559404940TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED559404953TH

  3. คุณ ธรรณธร  นักบุญ..............ED559404967TH

  4. คุณ ภูกมล  วงษ์ศรีแก้ว..............ED559404975TH

  5. คุณ ปิยนันท์  จันทสรณ์..............ED559404984TH

  6. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย..............ED559404998TH

  7. คุณ ณัฐพล  มุกดา..............ED559405004TH

  8. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์..............ED559405018TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 เมษายน 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 เมษายน 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.............ED498415796TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED498415805TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.............ED498415819TH

  4. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา.............ED498415822TH

  5. คุณ ณัฐพล  มุกดา.............ED498415836TH

  6. คุณ สุธี  แก้วชนะ.............ED498415840TH

  7. คุณ วสันต์.............ED498415853TH

  8. คุณ ธานาธร  นันทวรากร.............ED498415867TH

  9. คุณ ณรงค์.............ED498415875TH

10. คุณ .............ED498415884TH

11. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.............ED498415898TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 31 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประกอบ  ทองเขาอ่อน..............ED472929405TH

  2. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา...................ED472929414TH

  3. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......................ED472929428TH

  4. คุณ องอาจ  นิลสุวรรณ...................ED472929431TH

  5. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์...........ED472929445TH

  6. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล....................ED472929459TH

  7. คุณ ฐาปกรณ์  หินเธาว์...................ED472929462TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล........................ED472929476TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.................ED448697745TH

  2. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.....................ED448697754TH

  3. คุณ ธนารัตน์  บุณฑริกชาติ.............ED448697768TH

  4. คุณ นพดล  พูลพุทธพงษ์................ED448697771TH

  5. คุณ ธิติ  ณิภัทรภิญโญ...................ED448697785TH

  6. คุณ ธรรญธร  นักบุญ.....................ED448697799TH

  7. คุณ นิพล  เพ็ชรงาม.......................ED448697808TH

  8. คุณ วสันต์...................................ED448697811TH

  9. คุณ ธานาธร  นันทวรากร....................ED448697825TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.................ED435756578TH

  2. คุณ ชัยณรงค์............ED435756581TH

  3. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล...............ED435756595TH

  4. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์.............ED435756604TH

  5. คุณ ต้นตการณ์  ศรีฉัตรใจ...........ED435756618TH

  6. คุณ ปรานต์  รักสัตย์................ED435756621TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.................ED376287911TH

  2. Mr. Yong.................ED376287925TH

  3. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา.................ED376287939TH

  4. คุณ ธานาธร  นันทวรากร.................ED376287942TH

  5. คุณ ภาณุวัส.................ED376287956TH

  6. คุณ เจษฎา.................ED376287960TH

  7. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.................ED376287973TH

  8. คุณ ทศพร.................ED376287987TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ องอาจ................ED385685531TH

  2. คุณ ศุภกร.................ED385685545TH

  3. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์.............ED385685559TH

  4. คุณ ธีรวัฒน์................ED385685562TH

  5. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา................ED385685576TH

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ................ED385685580TH

  7. คุณ วัฒน์จิรชัย.............ED385685593TH

  8. คุณ ปัญญา..................ED385685602TH

  9. คุณ เทวา  โสภากุล.....................ED385685616TH

 10.คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.................ED385685620TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ราตรี  ดีบู่...........ED385623523TH

  2. คุณ อนาวิล  บุรีสวัสดิ์...........ED385623537TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล...........ED385623545TH

  4. คุณ ชุติเดช  รจิตเนติธร...........ED385623554TH

  5. คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ...........ED385623568TH

  6. คุณ มานพ  ศรีโสภณ...........ED385623571TH

  7. ส.อ. กนกศักดิ์  ดำนิล...........ED385623585TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย...........ED359632249TH

  2. คุณ นธี  ฉิมฉวี...........ED359632249TH

  3. คุณ ธนาธร  นันทวรากร...........ED359632249TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ...........ED359632249TH

  5. คุณ จรัญ  พิมปรุ...........ED359632249TH

  6. คุณ สะอาด...........ED359632249TH

  7. คุณ บอส...........ED359632306TH

  8. คุณ ราตรี  ดีบู่...........ED359632310TH

  9. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ...........ED359632323TH

10. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ...........ED359632337TH

11. คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ...........ED359632345TH

12. คุณ เทวา  โสภากุล...........ED359632354TH

13. คุณ ธนบดี...........ED359632368TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 มกราคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ มณฑล...........ED328933155TH

  2. คุณ วันชัย...........ED328933164TH

  3. คุณ กิตติภูมิ...........ED328933178TH

  4. คุณ ช่อหทัย...........ED328933181TH

  5. คุณ ชัยณรงค์...........ED328933195TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล...........ED328933204TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 มกราคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ...........ED328911985TH

  2. คุณ สุรศักดิ์...........ED328911994TH

  3. คุณ ปิยคเณศ...........ED328912005TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์...........ED328912014TH

  5. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม...........ED328912028TH

  6. คุณ อนุสรณ์...........ED328912031TH

  7. คุณ สุธี  แก้วชะนะ...........ED328912045TH

  8. คุณ ธนภัทร...........ED328912059TH

  9. คุณ วรพจน์  แสงระ...........ED328912062TH

10. คุณ ทศพร...........ED328912076TH

11. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง...........ED328912080TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 มกราคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ถาวร  บุญอาจ...........ED308132028TH

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย...........ED308132031TH

  3. คุณ ธานาธร  นันทวรากร...........ED308132045TH

  4. คุณ เทวา  โสภากุล...........ED308132059TH

  5. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล...........ED308132062TH

  6. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา...........ED308132076TH

  7. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ...........ED308132080TH

  8. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข...........ED308132093TH

  9. คุณ ชัยณรงค์...........ED308132102TH

10. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ...........ED308132116TH

11. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว...........ED308132120TH

12. คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ...........ED308132133TH

13. คุณ ธีระพล  ใยดี...........ED308132147TH

14. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน...........ED308132155TH

15. คุณ ศุภกร  สมพฤกษ์...........ED308132164TH

Scroll