ข่าวสาร

ข่าว แจ้งเลขพัสดุ ส่งกลับ ปี 2567

2024-05-26


บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567) มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน...............ED605281088TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567) มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED616732968TH

  2. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED616732971TH

  3. ว่าที่ ร.ต. สกล  เดโชวรพงษ์..............ED616732985TH

  4. คุณ นิคม  สัณห์สุภัค..............ED616732999TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567) มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED616721815TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED616721829TH

  3. คุณ อิสระพงษ์  พูลทรัพย์..............ED616721832TH

  4. คุณ จิรภัทร  ภัคราสรณ์..............ED616721846TH

  5. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์..............ED616721850TH

  6. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ..............ED589859777TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 มิถุนายน 2567) มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย..............ED555493391TH

  2. ว่าที่ ร.ต. สกล  เดโชวรพงศ์..............ED555493405TH

  3. คุณ ศราวุธ  ณ ลำพูน..............ED555493414TH

  4. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์..............ED555493428TH

  5. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED555493431TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 มิถุนายน 2567) มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง..............ED555492039TH

  2. คุณ วารุฒ  จันทรคูณผล..............ED555492042TH

  3. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED555492056TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED555492060TH

  5. คุณ ชัยวุฒ  ขันอาสา..............ED555492073TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 มิถุนายน 2567) มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..............ED555448327TH

  2. คุณ กุศล  สารโกศล..............ED555448335TH

  3. คุณ นพดล  พูลพุทธพงษ์..............ED555448344TH

 บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 มิถุนายน 2567) มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ตันติกรณ์  ตันติพรหิรัณย์..............ED555418988TH

  1. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ..............ED555418991TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2567) มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED525668307TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED525668315TH

  3. คุณ สุรศักดิ์  แคว้งอินทร์..............ED525668324TH

  4. คุณ วารุฒ  จันทรคูณผล..............ED525668338TH

  5. คุณ สุพิชญา  เต็มกันทา..............ED525668341TH

  6. คุณ นิคม  สัณห์สุภัค..............ED525668355TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย..............ED525602257TH

  2. คุณ วารุฒ..............ED525602265TH

  3. คุณ ปัญญา..............ED525602274TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณรงค์ศักดิ์  ต่วนโล้..............ED487236312TH

  2. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์..............ED487236326TH

  3. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล..............ED487236330TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED487236343TH

  5. คุณ คนึงนิจ  เจริญศรี..............ED487236357TH

  6. คุณ อาร์เขต  ปรีชา..............ED487236365TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว..............ED450029820TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..............ED450029833TH

  3. คุณ ณัฐวุฒิ..............ED450029847TH

  4. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED450029855TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ Tea  Jia..............ED450053744TH

  2. คุณ ปัญญา..............ED450053758TH

  3. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED450053761TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..............ED450053775TH

  5. คุณ อินทนนทิ์..............ED450053789TH

  6. คุณ นิคม..............ED450053792TH

  7. คุณ ธนวัฒน์..............ED450053801TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชานนท์..............ED442655645TH

  2. คุณ ปิยสิทธิ์..............ED442655654TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์..............ED442655668TH

  4. คุณ องอาจ..............ED442655671TH

  5. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย..............ED442655685TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 เมษายน 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 เมษายน 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..............ED442625900TH

  2. คุณ อมลณัฐ..............ED442625913TH

  3. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED442625927TH

  4. คุณ ธนวัฒน์..............ED442625935TH

  5. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED442625944TH

  6. คุณ นิคม..............ED442625958TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 เมษายน 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 เมษายน 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนวัฒน์..............ED414433492TH

  2. คุณ พิเชษฐ์..............ED414433501TH

  3. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED414433515TH

  4. คุณ สุวรรณชัย..............ED414433529TH

  5. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ..............ED414433532TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 เมษายน 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 เมษายน 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนา..............ED383491816TH

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย..............ED383491820TH

  3. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED383491833TH

  4. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED383491847TH

  5. คุณ เจษฎา  ปัญญายงค์..............ED383491855TH

  6. คุณ สุพิชญา  เต็มกันทา..............ED383491864TH

  7. คุณ อนุชิต  พันดา..............ED383491878TH

  8. คุณ วรพล  คนแรงดี..............ED383491881TH

  9. คุณ นิคม..............ED383491895TH

10. คุณ ธนวัฒน์  วงศ์ใจยะ..............ED383491904TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 มีนาคม 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประสบโชค  ทวีเดช..............ED383404057TH

  2. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ..............ED383404065TH

  3. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน..............ED383404074TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์..............ED383404088TH

  5. คุณ อนุชิต  พันดา..............ED383404091TH

  6. คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ..............ED383404105TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 มีนาคม 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วุฒิกร  เตมียศร..............ED359737641TH

  2. คุณ สุพิชญา  เต็มกันทา..............ED359737655TH

  3. คุณ ฟ้าใส  โยธา..............ED359737669TH

  4. คุณ เจษฎา  ปัญญายงค์..............ED359737672TH

  5. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง..............ED359737686TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 มีนาคม 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนวัฒน์  วงศ์ใจยะ..............ED359712242TH

  2. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน..............ED359712256TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..............ED359712260TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED359712273TH

  5. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง..............ED359712287TH

  6. คุณ นพดล  พูลพุทธพงษ์..............ED359712295TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 มีนาคม 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง..............ED331545519TH

  2. คุณ อรรถพล..............ED331545522TH

  3. คุณ ปริญ..............ED331545536TH

  4. คุณ ปัญญา..............ED331545540TH

  5. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน..............ED331545553TH

  6. คุณ ชัชนันท์..............ED331545567TH

  7. คุณ ธนวัฒน์  วงศ์ใจยะ..............ED331545575TH

  8. คุณ เทวัญ  ฉวางวงศานุกูล..............ED331545584TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นิคม..............ED307495919TH

  2. คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ..............ED307495922TH

  3. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย..............ED307495936TH

  4. คุณ ชัชนันท์..............ED307495940TH

  5. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ..............ED307495953TH

  6. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..............ED307495967TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนวัฒน์  วงศ์ใจยะ..............ED307443528TH

  2. คุณ ปรานต์..............ED307443531TH

  3. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED307443545TH

  4. คุณ ชานุกรณ์..............ED307443559TH

  5. คุณ ชัยณรงค์..............ED307443562TH

  6. คุณ องอาจ..............ED307443576TH

  7. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน..............ED307443580TH

  8. คุณ Tina..............ED307443593TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เสฏฐศิษฏ์..............ED286577751TH

  2. คุณ วรวุฒ..............ED286577765TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์..............ED286577779TH

  4. คุณ ปิยสิทธิ์..............ED286577782TH

  5. คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ..............ED286577796TH

  6. คุณ จักรพันธ์..............ED286577805TH

  7. คุณ ธนวัฒน์  วงศ์ใจยะ..............ED286577819TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง..............ED286521766TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED286521770TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..............ED286521783TH

  4. คุณ องอาจ..............ED286521797TH

  5. คุณ ญาธิปกร..............ED286521806TH

  6. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน..............ED286521810TH

  7. คุณ ธนวัฒน์  วงศ์ใจยะ..............ED286521823TH

  8. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED286521837TH

  9. คุณ ชานุกรณ์..............ED286521845TH

10. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย..............ED286521854TH

11. คุณ จักรพันธ์..............ED286521868TH

12. คุณ ณัฐพล..............ED286521871TH

13. คุณ พัชรินทร์..............ED286521885TH

14. คุณ ณรงค์ศักดิ์..............ED286521899TH

15. คุณ เอนก..............ED286521908TH

16. คุณ คีตพจน์..............ED286521911TH

Scroll